«

»

آوریل 30

احساس تنهایی و مقابله با آن

احساس تنهایی و مقابله با آن

احساس تنهایی و مقابله با آن

احساس تنهایی و مقابله با آن

احساس تنهایی چیست؟ چه علامتی دارد؟‌ چه عواملی باعث ایجاد احساس تنهایی می شود؟‌ آیا احساس تنهایی مدوام نشانه بیماری است؟ چه راههایی برای جلوگیری از تداوم احساس تنهایی وجود دارد؟
فردی که احساس تنهایی می کند فکر می کند که هیچ کس درزندگیش نیست که بتواند احساسات و تجارب خود را با وی در میان بگذارد. خود را غیر قابل قبول و دوست نداشتنی و بی ارزش درک می کند، درحالی که دیگران چنین درکی از او ندارند. احساس تنهایی، احساس لذت و نشاط زندگی را از انسان گرفته و فشار روانی بیشتری بر فرد وارد می سازد و باعث خستگی جسمی و روانی فرد می شود.

احساس تنهایی:

احساس تنهایی با تنها بودن متفاوت است و لزوما به معنای تنها بودن نیست. ممکن است کسی مدتها تنها باشد ولی احساس تنهایی نکند، ازسویی دیگر، فردی ممکن است در محیط آشنا با افراد آشنا احساس تنهایی بکند. البته احساس تنهایی درموقعیت های خاص تاحدودی طبیعی می باشد؛‌ اگر چنانچه از میزانی خاص فراتر برود و عملکرد شخص را مختل نماید از حالت طبیعی خارج شده و نیاز به مقابله دارد.
احساس تنهایی ، احساس انفعالی است و تداوم آن ناشی از اجازه منفعلانه افراد و انجام ندادن اقدامی خاص جهت تغییر آن است. زمانی که افراد دچار این احساس می شوند، امید وارند که خود به خود از بین می رود، درحالی که نه تنها این احساس ازبین نمی رود بلکه فرد با آن بیشتر درگیر شده و دراحساسات مربوط به آن غرق می شود و به گونه ای به این احساس خوشامد گفته و پیامدهای منفی متعددی برای فرد ایجاد می شود ازجمله: مشکل در پذیرفتن خطرهای اجتماعی، ابراز وجود، بدبینی، بدگمانی نسبت به دیگران، درگیریهای اجتماعی،‌ ارزیابی منفی از خود ودیگران و تمایل به انتظار طرد از جانب دیگران.
خود این پیامدهای منفی به نوبه خود احساس تنهایی را درآنان پایدار ساخته و آنان را دلسرد کرده و میل و انگیزه ای برای رویارویی با موقعیتها وافراد جدید درآنان باقی نمی گذارد. البته دربرخی از موارد ممکن است افرادی که دچار احساس تنهایی می شوند کاملا برعکس گروه قبلی عمل نموده و به سرعت وعمیقا با مردم، فعالیت ها و شرایط درگیرشوند؛ بدون اینکه نتایج این درگیریها را ارزیابی نمایند. تجربه احساس تنهایی خیلی مهم نیست بلکه نحوه برخورد با این احساس خیلی مهم است.

                                                        سبب شناسی احساس تنهایی 

beautiful-girl-portrait

نوع نگرش و طرز تفکر:

برخی از روان شناسان معتقدند که برداشت ازوقایع و تفسیر رویدادها ازخود رویدادها مهم تر است، احساس تنهایی لزوما با کمبود یا نبود شبکه ارتباطی به وجود نمی آید، بلکه برداشت ذهنی فرد از چنین کمبودی، احساس تنهایی را ایجاد می کند، احساس تنهایی هنگامی بوجود می آید که فرد دارای افکار غیر منطقی درمورد تنهایی است.
چنانچه فرد فکر می کند تنهایی اش،غیر قابل کنترل است؛‌ ازعوامل بیرونی ناشی شده است یا پایدار و همیشگی است،‌ پیامدهای منفی بیشتری را تجربه می نماید.
تفاوت بین روابط مطلوب اجتماعی درگذشته و روابط اجتماعی فعلی:
یکی دیگر ازعوامل ایجاد احساس تنهایی،‌ تفاوت بین روابط مطلوب اجتماعی فرد درگذشته و روابط اجتماعی او درحال حاضر است. هرچقدر فاصله وعدم هماهنگی بین این دو بیشتر باشد، احساس تنهایی بیشتر خواهد بود. تغییر و تحولات زندگی، انتقال از یک شهر به شهر دیگر، وارد شدن در یک محیطی با فرهنگهای گوناگون، زندگی دانشجویی و خوابگاهی و تجربه روابط نامطلوب اجتماعی و بین فردی، زمینه را برای ایجاد احساس تنهایی افزایش می دهد.
کمبود مهارتهای اجتماعی:
فردی که توانایی برقراری ارتباط سالم عاطفی – منطقی ندارد و به عبارتی دیگر فاقد مهارتهای اجتماعی است، دربین دوستان،‌ همکلاسیها، همکاران ، آشنایان و همسالان خود احساس بی کسی وتنهایی می نماید.

راههای مقابله با احساس تنهایی

راههای مقابله با تنهایی

راههای مقابله با تنهایی

تغییر نوع نگرش وطرز تفکر:
تغییر نگرش فرد در مورد تنهایی و اینکه احساس تنهایی ویژگی قابل تغییر وقابل کنترل است ، ازعوامل بیرونی ناشی نشده و پایدار و همیشگی نیست واینکه احساس تنهایی نشانه ضعف ، عدم بلوغ نبوده و نشانه نقص شخصیتی نیز محسوب نمی شود، هرفردی ممکن است درهر سن و موقعیتی میزانی از این احساس راتجربه نماید می تواند تاحدی، دیدگاه فرد را نسبت به احساس تنهایی تعدیل نماید.

پذیرش و ابراز کردن احساس تنهایی:‌
برای متوقف کردن احساس تنهایی اولین قدم پذیرفتن احساس تنهایی است؛‌ گاهی پذیرفتن آن کاری مشکل است،‌ سپس احساس تنهایی باید به شیوه ای مناسب مانند نوشتن،‌ ترسیم کردن، رنگ آمیزی کردن،‌ آواز خواندن و یاهر روش مناسب دیگری ابراز شود و قدم بعدی کشف عوامل مرتبط با احساس تنهایی است که به موازات کشف این عوامل، توانایی فرد در تغییر دادن آنها افزایش می یابد.

تلاش درجهت برقراری ارتباط عاطفی – اجتماعی سالم با افراد:
انسان موجودی اجتماعی است وپیوند او با سایر اعضای جامعه، لازمه زندگی اوست. سلامت روان با اختلال روانی از متن روابط اجتماعی حاصل می شود وتداوم می یابد، نیاز انسان به مبادله محبت و نیاز به احساس ارزشمندی و منزلت او با ایجاد ارتباط های دوستانه و سالم و در فضاهایی که روابط سالم عاطفی- منطقی وجود داشته باشد برآورده شده، مسیررشد و شکوفایی اوهموار می شود، فرد به کسب هویتی موفق نائل شده،‌ درنتیجه کمتر از زندگی رنج می برد و با شادابی وسلامتی خاصی به سوی آینده ای روشن می نگرد.
دوستی های صمیمی معمولا بتدریج رشد می یابند به طوری که افراد یاد می گیرند احساسات درونی خود را باهم در میان بگذارند،‌ توجه داشته باشید که ازشتاب کردن درایجاد روابط صمیمانه و درمیان گذاشتن شتابزده احساسات درونی خود، خودداری کنید و از دیگران نیز چنین توقعی نداشته باشید واجازه بدهید دوستی صمیمانه روند طبیعی خود را طی نماید.

یادگیری مهارتهای اجتماعی و تقویت آن:
هرچه ارتباطهای اجتماعی سالم بیشتری داشته باشید، ازسلامتی جسمی وروانی بالاتری برخوردار خواهید بود. برای آنکه ارتباط اجتماعی و بین فردی موثری داشته باشید لازم است اصول برقراری ارتباط اجتماعی را بدانید، آنها رابکار گیرید و با تمرین و تکرار آنها این مهارت را در خود تقویت نمائید.
ارتقاء سطح آگاهی و اطلاعات درمورد شرایط و موقعیتهای جدید و روابط حاکم برآن:
ازآنجائیکه اطلاعات و آگاهی رفتار فرد را کنترل می کند، کسب اطلاعات درمورد موقعیتها و شرایطی که درآن حاکم است احساس کنترل بیشتری برمحیط ایجاد نموده و درنتیجه فرد فشار روانی کمتری را تجربه خواهد کرد.

توجه به رشد همه جانبه خود:
درمواردی ممکن است احساس تنهایی نشان دهنده این باشد که نیازهای مهمی برآورده نشده اند،‌ نیاز به گسترش ارتباط دوستی،‌ نیاز به یادگیری مهارتهای خاص، نیاز به شناخت بهتر می تواند ازاین نوع نیازها باشد.
خودرا به صورت کل ببینید، فقط به این دلیل که نیاز شما دردوستی ها و معاشرت برآورده نشده واحساس تنهایی می کنید، نیازهای دیگر خودرا نیز نادیده نگیرید، تغذیه خوب وخواب کافی داشته باشید. تحصیلات ،‌ سرگرمی ها و سایر علایق خود را به حال خود رها نکنید، ازاوقات تنهایی برای شناخت خود بهره بگیرید و انرا فرصتی برای رشد استقلال و آموزش برای رسیدگی به نیازهای عاطفی خود بدانید.

توجه به نیازهای معنوی:
ایمان و امید به خداوند متعال موجب می شود که درهمه حال حضور اورا در کنار خود احساس کرده و در رویارویی با مشکلات و سختی های زندگی خود را تنها احساس نکنیم، پذیرای خواست او درهمه امور باشیم به سرعت خسته و ناامید نشده، دیدگاهی مثبت و خوش بینانه نسبت به زندگی و مسائل آن داشته باشیم.
درکل به نیازهای زیستی- روانی – اجتماعی – معنوی خود توجه کرده و همه ابعاد وجودی خود را رشد دهید منتظر بمایند تا احساساتتان شما را به پیش براند، حرکت کنید، احساسات خوب،‌ خود را به شما خواهندرساند.
اگر پس از بکارگیری این راهکارها، از«احساس تنهایی »‌رنج می برید بهتراست یک مشاور یا روانشناس راملاقات نموده و کمکهای بیشتری بگیرید.

منبع: http://moincounseling.com/index.php?option=com_content&view=article&id=35:1391-12-05-16-41-29&catid=11:1391-11-11-20-05-02&Itemid=6

7 comments

Skip to comment form

 1. Habibi

  Wow, amazing weblog layout! How long have you been blogging for? you make blogging appear simple. The overall look of your web site is great, let alone the content material!

 2. Habibi

  Spot up for this write-up, I seriously believe this site needs a whole lot far more consideration. I

 3. Habibi

  Great site. A lot of useful information here. I am sending it to some pals ans additionally sharing in delicious. And certainly, thank you to your sweat!

 4. Habibi

  There are some interesting points in time in this article but I don

  1. admin

   .Thank you so much dear Habibi. it’s very kind of you my good friend .

 5. Habibi

  hey there and thank you in your info

 6. maillot foot pas cher

  This was one of the best things I’ve ever seen.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

می‌توانید از این تگ‌های اچ‌تی‌ام‌ال استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>